АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
Бурков
.
Радев
.
Дюлгерска
в защита на вашите интереси
English   |   Русский
Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ съчетава по уникален начин опита, креативността, постоянството и жаждата за знания. Кантората предлага на своите клиенти всеобхватно правно обслужване, в това число и по въпроси, свързани с облигационното, вещното, търговското и трудовото право, правото на интелектуална собственост, гражданския и административния процес.
Нашите адвокати притежават богат опит при консултирането на някои от най-новите и бързоразвиващи сфери на бизнеса, каквито са: медиите (телевизия, радио и интернет), телекомуникациите, маркетинга и рекламата, създаването на съдържание, новите технологии и др.
Работни езици: български, английски, сръбски, руски, немски.
 
ЕКИП
МИСИЯ И ПРИНЦИПИ
Вярваме, че доверието, е в основата на успешния бизнес. Дългогодишните партньорства са нашият най-ценен актив. Чрез професионално отношение и детайлно запознаване с потребностите на своите клиенти, ние се стремим да им предоставяме правна сигурност.
Привърженици сме на работата в екип. Обединяваме знанията и личния си опит и разглеждаме всеки конкретен случай от различни аспекти, като по този начин предоставяме на своите клиенти верни и практически ориентирани решения.
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
КЛИЕНТИ
Наши клиенти са български и чуждестранни физически и юридически лица. Консултираме и представляваме търговски дружества в сферите на услугите, строителството, енергетиката, както и продуцентски компании, банкови и небанкови финансови институции, неправителствени организации. С оглед всеобхватната защита на интересите на своите клиенти, кантората си сътрудничи с широка гама от специалисти, в това число счетоводители, инженери, застрахователи и др.

НОВИНИ
05.05.2020 г.
На 11 май 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. По програмата могат да кандидатстват предприятия, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г., като ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева... Прочетете цялата новина

25.03.2020 г.
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Срокове, промени и основни положения - обобщена информация за граждани... Прочетете цялата новина


27.01.2020 г.
На 9 януари 2020 г. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) публикува Национална оценка на риска по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
На основание § 6 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, задължените лица по чл. 4 от ЗМИП, следва да приемат или да актуализират съществуващите си вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари съобразно приетата Национална оценка на риска в срок до 9 юли 2020 г.


23.01.2019 г.
С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари се въведе изискване за деклариране на действителните собственици на юридическите лица и други правни образувания.
На основание чл. 61, ал. 1 от ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.
Срокът за подаване на Заявление за вписване на действителните собственици (образец Б7) в Търговския регистър към Агенция по вписванията е от 31.01.2019 г. до 31.05.2019 г., съгласно промяна в ЗМИП от м.10.2018 г. и се отнася за всички юридическите лица и други правни образувания, регистрирани до 31.01.2019 г.

04.12.2018 г.
На 04 декември 2018 г. адвокат Ивайло Бурков и адвокат Панчо Радев бяха гост-лектори на тема "Правни аспекти на предприемаческата дейност", част от програма "Бизнес постижения за социално предприемачество" /BASE/, организирана от Индустриален клъстер Средногорие, в гр. Етрополе.


26.02.2018 г.
Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ обръща внимание, че всички предприятия, които не са извършвали стопанска дейност през 2017 г. следва да подадат декларация, с която да декларират икономическата си неактивност, в срок до 31 март 2018 г. Декларацията се подава в Търговския регистър към Агенция по вписванията и Националния статистически институт.

20.02.2018 г.
От 01 януари 2018 г. влезнаха в сила промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Съгласно приетите промени всички юридически лица с нестопанска цел следва да се пререгистрират към Агенция по вписванията в срок до 31.12.2020 г.
Промените засягат всички сдружения и фондации, независимо от правно-организационната им форма, като спортни клубове и федерации, частни центрове за професионално ориентиране и обучение, ловни сдружения, читалища, частни културни организации и други подобни структури.
Всички промени в обстоятелствата, изискващи вписване (промяна в устава; промяна в управителните органи; подаване на отчети и доклади и пр.), вече се извършват от Агенцията по вписванията, съчетани с пререгистрация.
Важен момент във връзка с новата законова уредба е, че всички юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имат задължение да внесат годишен доклад за дейността си и финансов отчет в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
За юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност срокът за пререгистрация е до 30.06.2018 г.

27.10.2017 г.
В Държавен вестник бр. 86/27.10.2017 г., са публикувани измененията на Гражданския процесуален кодекс, касаещи основно начина на уведомяване (призоваване) на ответниците и длъжниците по изпълнителни дела, както и начина на работа на съдебните изпълнители (държавни и частни), които засягат интересите на страните. Измененията влизат в сила на 31.10.2017 г. и се прилагат както за заварените, така и за бъдещите производства.

01.06.2017 г.
Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ напомня на своите клиенти и партньори, че крайният срок за обявяване на Годишните финансови отчети за 2016 година, на „търговците“ по смисъла на Търговския закон, е 30.06.2017 година.
Адвокатското дружество препоръчва да не се чака крайния срок.
Необявяването на ГФО в указания срок е свързано със сериозни финансови санкции (до 3 000 лева, съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството) и възможност за обявяване в несъстоятелност, съгласно последните изменения на Търговския закон, които са в сила от 03.07.2017 година.

21.03.2017 г.
От м. март 2017 година Адвокатско Дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ има свой представител в Русия, гр.Москва:
Вдовин Георгий Юрьевич
тел.: +7 (925) 010-12-13
e-mail: vdovin@bauman-trud.ru
ПУБЛИКАЦИИ
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЛЗД)
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)


Една от основните новости, които въведе Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, е фигурата на длъжностното лице по защита на данните... Прочетете цялата публикация
КОНТАКТИ
Go Top