Административното право урежда отношенията между органите на държавната администрация и физическите и юридическите лица. Често пъти в тези правоотношения възникват спорове поради отказ, ограничаване или нарушаване на права и законни интереси от страна на административните органи.
Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ предоставя своевременни консултации, съдействие и представителство в производствата пред различни административни и регулаторни органи, с което осигурява на своите клиенти възможност за реализиране на техните лични и бизнес намерения.
Услугите, които предоставяме са следните:

  • представителство пред общини, местна и централна администрация, други ведомства и специализирани юрисдикции, а така също и пред съдилищата при обжалване на административни откази, действия или бездействия;
  • правно съдействие при издаване на административни актове – разрешения, лицензии, протоколи, удостоверения;
  • обжалване на административни актове;
  • обжалване на индивидуални административни актове или отказ за издаване на такива;
  • обжалване на наказателни постановления;
  • обжалване на административни откази, действия или бездействия.