Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ има богат опит в консултирането при създаване на аудио и аудио-визуално съдържание, подходящо за разпространение по всички медийни канали (телевизия, радио и интернет).
Осигуряваме на своите клиенти съдействие при изготвянето и сключването на лицензионни договори, продуцентски договори, както и договори за уреждане на отношенията между носители на авторски и сродни права и ползватели, познаваме в детайли работата на организациите за колективно управление на права (ОКУП).
Нашите представители могат да осигурят консултации и правна защита във всички области на авторското право и сродните му права.
Нашите адвокати са специализирани и в предоставянето на правни услуги за цялостна защита на права върху обекти на индустриална собственост в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, общностното право и приложимите международни споразумения.
Предлагаме консултации и съдействие при регистрации на търговски марки, географски означения, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели, извършваме услуги по предварително проучване, процедури по опозиция.
Осъществяваме представителство пред Патентно ведомство, както и пред всички компетентни административни и съдебни органи в случаи на нарушени права.