Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ предоставя консултации в областта на конкурентното право, като в зависимост от сложността на казусите, си партнираме с признати експерти в материята – юристи и икономисти. Практиката ни включва:
– консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
– консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
– консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
– консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини и други антиконкурентни клаузи;
– консултации по условията за освобождаване от забраната за определени споразумения, решения и съгласувани практики, включително приложимост на групово освобождаване от забраната;
– процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.