На 11 май 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. По програмата могат да кандидатстват предприятия, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г., като ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева. Повече информация можете да откриете тук.
Kандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са подали Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО
  • Да имат минимален оборот за 2019 г. – 30 000 лв.
  • Да притежават валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) или да упълномощят трето лице (адвокат), което да ги представлява в процедурата по кандидатстване.
Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.
Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ съдейства на своите клиенти за попълване и подаване на необходимите документи и формуляри за кандидатстване по програмата в това число подаване на необходимата информация чрез системата ИСУН 2020. Можете да се свържете с нас e-mail: office@brd-law.bg или тел.: 0886383233.