1. Процесуални и давностни срокове:
  За срока от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение спират да текат:
  1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;
  2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
  3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 2. Удължаване на срокове
  Всички срокове, определени в закон (извън процесуалните и давностните срокове по-горе), се удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение, по-конкретно:
  1. сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
  2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
 3. Правомощия на съдебните изпълнители
  През времето на извънредното положение:
  1. спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители.
  2. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
  3. Тези мерки не засягат заварените положения, но изпълнителни действия не се предприемат.
 4. Правомощия на нотариусите
  Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси по списък.
  Списък на дежурните нотариуси можете да намерите тук.
 5. Относно гражданският оборот
  До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправнисубекти, включително лихви и неустойки заабава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
 6. Отношения между работодател и служител
  1. Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.
  2. Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.
  3. Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние.
  4. При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.
  5. Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
   ВАЖНО: За времето на преустановяване на работата в случаите на извънредно положение работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

  6. В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия пе¬риод на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.
  7. Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
 7. Данъчни и осигурителни срокове
  1. До 30.06.2020 г. се удължава срокът за внасяне на дължимия корпоративен данък.
  2. До 30.06.2020 г. се удължава срокът за подаване на годишните отчети за дейността.
  3. До 30.09.2020 г. се удължава срокът за публикуване годишните финансови отчети (ГФО).
  4. До 30.06.2020 г. се удължава срокът за публикуване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 за неосъществяване на дейност.
  5. До 30.06.2020 г. се удължава срокът за ползване на 5 % отстъпка при пълно плащане на данъците върху недвижимите имоти и данък МПС.
  Повече информация можете да откриете на сайта на НАП.
 8. Изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите
  На работодател, който поради обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България със своя заповед, издадена въз основа на акт на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, може да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието след прекратяване на извънредното положение или възстановяване на работа.
  Компенсациите се изплащат за срок не по-дълъг от три месеца и са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  Компенсациите се изплащат от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.